Fokus ry:n strategia – Syksy 2017

Fokuksen päätavoitteet vuodelle 2017 ovat luotettavuuden korostaminen, ammattimaisuuden lisääminen, onnistunut mukautuminen muutokseen sekä tiiviin yhteisön rakentaminen. Näissä tavoitteissa tuleva syksy muutoksineen ja ennen kaikkea uuden opiskelijan vastaanottaminen ovat olennaisimmassa roolissa. Onnistunut fuksisyksy luo vankan perustan yhdistyksen toiminnan jatkuvalle kehitykselle.

Tämän strategian päämääränä on vahvistaa yhdistyksen toiminnan tavoitteellisuutta ja osoittaa vastuunkantoa yliopistoyhteisöstä muutoksen keskellä.

 

VIESTINTÄ

Uudelle opiskelijalle lähetettävässä kirjeessä Fokus ry näyttäytyy kutsuvana, ammattimaisena ja tiiviinä yhteisönä.
– Fokuksen tapahtumatoimintaa esitellään laajasti.
– Fokuksen tekemä työ opiskelijan hyvinvoinnin ja etujen suhteen käy välittömästi ilmi.
– Uudelle opiskelijalle lähetetään saatesanojen kera opiskelupaikasta onnitteleva haalarimerkki.

Uudet opiskelijat ohjataan onnistuneesti Fokuksen viestintäkanaville.
– Tutoreiden kanssa varmistetaan tiivis ja reilu yhteistyö.
– Kaikki viestintäkanavat löytyvät helposti ja niiden käyttöä ohjeistetaan.
– Uudet opiskelijat kutsutaan Facebookin Fokuskansa-ryhmään, eikä liittyminen jää sattuman varaan.
– Fokuksen nettisivuja uudistetaan.

Tapahtumat markkinoidaan onnistuneesti.
– Tapahtumien mainontaan luodaan selkeät ja yhtenäiset ohjenuorat, joita kaikkien tapahtumia järjestävien sektoreiden on helppo seurata.
– Fokuksen sometilien julkaisuja analysoidaan ja mainonta suoritetaan oikea-aikaisesti ja oikeanlaisilla sisällöillä.

 

JÄSENHANKINTA

Fokukseen liittyminen on helppoa.
– Liittymisen ehdot ovat selkeitä.
– Liittymistä mahdollistetaan aktiivisesti kampuksella tapahtumien yhteydessä ja järjestämällä ständejä.
– Liittymisessä puntaroidaan ja mahdollisesti poistetaan vaikeuttavia tekijöitä.

Jäsenedut.
– Jäsenetuja hankitaan lisää syksyksi.
– Haalaritilaus mahdollistetaan uusille opiskelijoille mahdollisimman aikaisin.

Hallitustoimintaan osallistaminen.
– Tämän strategian kaltaista avointa viestintää jatketaan.
– Hallitustoimintaa esitellään syksyn aikana.
– Vaikuttamismahdollisuudet esitellään uusille jäsenille konkreettisina.
– Tiet hallitustoimintaan ovat selkeät.

 

TAPAHTUMAT

Uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut yliopistoyhteisöön.
– Kaksi ensimmäistä viikkoa yliopistolla sisältävät niin kutsutun ainejärjestökaranteenin ja kaikki tapahtumat järjestetään yhteistyössä muiden yhteiskuntatieteellisten ainejärjestöjen kanssa YFInimen alla. Ainejärjestöt saavat näkyä tapahtumien sisällä sovitusti. Tällä edistetään yhteenkuuluvuutta uuden tutkinto-ohjelman sisällä ja vältetään hämmentämästä uutta opiskelijaa ainejärjestöjen välisellä kilpailutilanteella.
– Fuksitapahtumat ovat ryhmäyttäviä.

Tapahtumatoiminta on monipuolista.
– Kevään tavoin tapahtumissa pidetään kiinni laajasta tarjonnasta kulttuurillisia, liikunnallisia ja koulutuspoliittisia tapahtumia sekä bileitä.
– Syyslukukaudella järjestetään maltilliset, mutta tyylikkäät vuosijuhlat.
– Aiemmat opiskelijat pidetään mukana tapahtumatoiminnassa ja luodaan puitteet vanhojen ja uusien fokuslaisten kohtaamiseen.
 

KOULUTUSPOLITIIKKA

Uuden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden edunvalvonta varmistetaan, eikä väliinputoajia synny.
– Muiden yhteiskuntatieteellisten ainejärjestön kanssa tehdään yhteistyötä, koulutuspoliittisten vastaavien yhteistyötä lähennetään.
– Yhteydenpitoa yliopiston suuntaan helpotetaan ja yliopistolle ilmoitetaan toivotut yhteyshenkilöt.

Koulutuspolitiikka tulee tutuksi myös jäsenistölle.
– Koulutuspolitiikasta tiedotetaan aktiivisesti muutoksenkin keskellä.
– Opiskelijoiden huolia ja vaikeuksia kuunnellaan ja niistä kerrotaan yliopistolle.