Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoiden yhdistys Fokus ry ja sen kotikunta on Jyväskylän kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja sosiaalityötä opiskelevien yhteistyöelimenä, edustaa jäseniään yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua ja perehdyttää uudet jäsenensä opiskeluoloihin, perehdyttää jäsenensä eri työ- ja toimialoihin, avartaa opiskelijain yhteiskunnallista näkemystä, auttaa heitä harjoittelupaikan saannissa, edistää opiskelijain oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja harjoittaa korkeakoulu- ja tiedepoliittista toimintaa sekä pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opintoneuvontaa, keskustelutilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja tutustumiskäyntejä, pitää yhteyttä alan muihin järjestöihin ja tarpeen vaatiessa liittyy jäseneksi niihin, pitää yhteyttä yliopiston muihin ainejärjestöihin ja muuhun hallintoon sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa opiskeleva, yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa tai sosiaalityötä opiskeleva tai kyseisillä aloilla toimiva opettaja tai tutkija. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yhtäläinen äänioikeus. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä.

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokous, joka pidetään marraskuun aikana sekä ylimääräisiä kokouksia, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä asiaa varten hallitukselta vaatii. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Kokouksista on ilmoitettava vähintään 7 päivää aiemmin sähköpostitse.

Yhdistyksen kokouksessa tehty esitys raukeaa, jos kukaan ei ole sitäkannattanut. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, paitsi milloin on kyse sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaali ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka pöytäkirjan tarkistajat tarkistavat ja oikeaksi toteavat ja jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa vuosikokousten välisenä aikana vuosikokouksen valitsema hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, talousvastaavan ja sihteerin sekä muut hallituksen jäsenet. Hallitus voi valita avukseen tarpeelliseksi katsomiaan apuelimiä, joiden tehtävät se määrittelee.

10§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.

11§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja kokousten pöytäkirjat on jätettävä toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajat antavat kirjallisen toiminnantarkastuskertomuksen sille kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen hyväksymisestä. Edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastuskertomus tarkastetaan helmi-maaliskuun aikana järjestettävässä kokouksessa.

13§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat seikat:
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja
c) valitaan kokouksen sihteeri
d) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
e) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavan vuoden ajalle
f) valitaan yhdistyksen hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava, sihteeri ja muut hallituksen jäsenet
g) valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
h) muut esille tulevat asiat
i) kokouksen päättäminen

14§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos, jos joko vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa tai ehdotus hyväksytään vähintään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa, aikaisintaan kolmen viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, jolloin se on hyväksyttävä muuttumattomana edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15§

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkaantuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkaantumisesta päättävän kokouksen päätösten mukaan.

16§

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

17§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät