YFI-laitoksen kopokatsaus 2017

Vuosi 2017 on pian lopuillaan! Kulunut vuosi on tuonut tullessaan monenlaisia uudistuksia koulutuspolitiikan saralla. YFI-laitoksen kopokooste kokoaa yhteen vuoden tärkeimmät koulutuspoliittiset tapahtumat, niin YFI-laitoksen osalta kuin valtakunnalliseltakin tasolta.

Kopojen palautekahvit

YFI-laitoksen ainejärjestöjen kopot sekä SYY-Jyväskylän kopot järjestivät 14.11. palautekahvitilaisuuden, jossa YFIn opiskelijat saivat tulla antamaan palautetta anonyymisti palautelaatikkoon tai suoraan kopoille. Palautetta tuli paljon ja hyvin monipuolisesti, niin opiskeluun kuin ainejärjestöjen toimintaan liittyen. Kaikki palautteet on viety eri tahoille eteenpäin, ja palautteet on otettu hyvin vastaan eri tahojen toimesta, ja ne tullaan ottamaan huomioon tulevaisuudessa muun muassa ainejärjestöjen toimintaa tai kursseja suunniteltaessa.

Alle on koottu muutamia opiskelijoiden antamia palautteita yhteen:

  • Syksyllä tehty kannanotto sai paljon kehuja.
  • Informaatio on kulkenut hyvin, ja myös vanhemmat opiskelijat ovat saaneet kaipaamansa infoa muun muassa koulutuspoliittisista asioista.
  • Fuksien HOPS-kurssin kotiryhmien tapaamisia olisi kaivattu lukuvuoden alussa lisää.
  • YFI-laitoksen henkilökunta on jäänyt etäiseksi.
  • Alkusyksyyn olisi hyvä mahduttaa infoja, jotka opastavat kädestä pitäen esimerkiksi e-kirjojen käyttöön.
  • Ainejärjestöjen toimintaan oltiin hyvin tyytyväisiä. Tapahtumat saivat paljon positiivista palautetta, vaikka lisää monipuolisuutta ja alkoholittomia tapahtumia, kuten liikuntatapahtumia, kaivataan opiskelijoiden keskuudessa. Myös YFIn yhteistä liikuntatapahtumaa kaivattaisiin.
  • Alkusyksy tuntui monesta hieman sekavalta muutosten takia. Palautteissa opiskelijat olivat kuitenkin ymmärtäväisiä muutoksen tuomien epäselvyyksien suhteen.

Jyväskylän yliopisto ja YFI-laitos

Uusi rehtori

Jyväskylän yliopistossa aloitti uusi rehtori 1. elokuuta 2017, kun Jyväskylän yliopiston hallitus valitsi uudeksi rehtoriksemme Keijo Hämäläisen. Hämäläinen on käynyt tervehtimässä opiskelijoita JYYn opinto- ja tiedevaliokunnassa, eli tutummin kopovaliokunnassa, jossa myös YFIn kopot pääsivät kyselemään häneltä ajatuksia esimerkiksi ajankohtaisiin keskusteluihin.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/04/tiedote-2017-04-03-15-09-49-076064
https://www.jylkkari.fi/2017/08/uusi-rehtori-haluaa-helpottaa-alanvaihtoa/

Tiedekuntauudistus

Vuoden alussa tapahtui tiedekuntauudistus, kun kaksi tiedekuntaa, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhdistyivät humanistis-yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Uudistuksen myötä saman tiedekunnan alaisuudessa opiskellaan muun muassa kulttuuria, taidetta, traditiota, kieliä ja viestintää sekä yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa.

YFI-kandi

Tämä vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun YFI-laitokselle ei tultu sosiaalityötä lukuun ottamatta enää opiskelemaan pääaineita, vaan opintonsa aloitti 80 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman opiskelijaa. Uudet opiskelijat voivat kanditutkintonsa aikana opiskella yhden tai useamman opintosuunnan perus- ja aineopinnot ja kanditutkinnon jälkeen päättää, mihin maisteriohjelmaan haluavat suuntautua.

OPS-uudistukset

Uudet opetussuunnitelmat vuosille 2017-2020 astuivat voimaan syksyllä, mikä vaikutti monen opiskelijan arkeen ja lukuvuoden aloitukseen. YFI-laitoksen uusissa opetussuunnitelmissa pääaineet korvattiin opintosuunnilla. Sivuaineet poistuivat ja ne korvattiin opintokokonaisuuksilla. Jotkin entiset sivuaineet, kuten maailmanpolitiikka, lakkautettiin ja tarjolle tuli uusia mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia, kuten crisis and security sekä digitaalinen elämä.
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/opiskelu/opetussuunnitelmat/opetussuunnitelmat

YFI-laitoksen ainejärjestöjen kopotoiminta

Fokus ry:n, Puolue ry:n ja Mephisto ry:n välinen kopotoiminta (eli koulutuspoliittinen toiminta) on kuluneen vuoden myötä yhtenäistynyt ja viestintä kopojen välillä on parantunut. Lisäksi SYY-Jyväskylän kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Syksyllä 2017 YFI-laitoksen ja SYY-Jyväskylän kopot järjestivät yhdessä kaksi kahvitusta, joista toisessa tehtiin kopot tutuiksi, ja toinen oli palautekahvitilaisuus. Yhtenäistyneen koposektorin toiminnan lisäksi kopot ovat tietysti säilyttäneet ainejärjestökohtaisen toimintansa.

Uudistuksena kopotoiminnassa valittiin keväällä suurkopo, joka on laitoksen ensisijainen yhteyshenkilö koulutuspoliittisissa asioissa. Suurkopon tehtävänä on organisoida YFI-laitoksen koulutuspoliittista opiskelijatoimintaa. Lukuvuonna 2017-2018 YFI-laitoksen suurkopona toimii Jenna Grundström.

Kannanotto YFI-laitokselle

Fokus ry, Puolue ry, Mephisto ry ja SYY-Jyväskylä ry yhdessä JYYn avustuksella laativat syksyllä 2017 kannanoton YFI-laitokselle. Kannanotossa käsiteltiin myöhästyneitä vastaavuustaulukoita, harjoittelukäytänteitä sekä opinto-ohjausta. YFI-laitoksen opiskelijat olivat todella tyytyväisiä kannanottoon ja se otettiin myös laitoksen puolelta hyvin vastaan ja henkilökunta oli valmiina kehittämään nykyisiä käytänteitä. Vastauksena opinto-ohjauksen puutteeseen laitos on kehittänyt ohjauskioskin, johon opiskelijat voivat tulla kysymään heitä askarruttavia kysymyksiä. Ohjauskioskeissa on paikalla vaihtuva kokoonpano henkilökuntaa, opettajia ja koulutussuunnittelijoita. Kopot huolehtivat ohjauskioskien kahvituksesta. Ohjauskioskeja on järjestetty tänä syksynä kaksi kertaa ja niitä tullaan järjestämään myös jatkossa, mikäli opiskelijat löytävät tämän uuden ohjausmuodon.

Jos et vielä ole lukenut kannanottoa, löytyy se kokonaisuudessaan ainejärjestöjen nettisivuilta.

Uusi koulutussuunnittelija

YFI-laitokselle saadaan uusi koulutussuunnittelija vuoden 2018 alusta. Hän on Saija Kyllönen. Koulutussuunnittelijoiden tehtäväjaot selkiintyvät alkuvuonna ja niistä tullaan erikseen vielä tiedottamaan

Valtakunnallisesti puhututtaneet aiheet

Opiskelijavalintauudistus

Yksi ajankohtaisimmista ja puhutuimmista aiheista valtakunnallisesti on korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus. Opiskelijavalintauudistus on valtakunnallisesti merkittävä muutos. Vuodesta 2019 lähtien korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa painotetaan yhä enemmän ylioppilaskokeiden arvosanoja ja vastaavasti pienennetään valintakokeen painoarvoa. Jo ensi vuoden opiskelijavalinnoissa on nähtävissä tämän suuntaisia uudistuksia. Uudistukset voidaan suunnata esimerkiksi pääsykoemateriaaliin tai pääsykokeisiin valmistautumiseen käytettävissä olevaan aikaan. Opiskelijavalintauudistus on suuri muutos nykyiseen järjestelmään ja tulee puhututtamaan paljon tulevina vuosina.

Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry, eli SYY teki marraskuussa 2017 aiheesta myös kannanoton, joka on luettavissa täältä: http://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/kannanotot/soveltuvuutta-painotettava-opiskelijavalinnoissa/

Yliopistojen profiloituminen

Yliopistojen profiloituminen on puhuttanut viime aikoina valtakunnallisesti. Yliopistojen profiloitumisella tarkoitetaan sitä, että kukin yliopisto suuntaa omaa tutkimustaan ja opetustaan tiettyjen teemojen suuntaan. Profiloituminen on näkynyt myös meillä Jyväskylässä konkreettisina muutoksina, kun kielet siirtyivät Vaasan yliopistosta Jyväskylän yliopistoon.

Suomen akatemia on myöntänyt yliopistoille rahoitusta profiilien vahvistamiseen jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Tänä vuonna Suomen Akatemia myönsi Jyväskylän yliopistolle profiloitumiseen 4,6 miljoonan euroa. Profiloitumisaloiksi tänä vuonna valikoituivat Aivojen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, Päätöksentekoanalytiikka käyttäen kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia sekä Kriisien uudelleen määrittely: historiallinen jatkumo ja yhteiskunnallinen muutos.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/06/tiedote-2017-06-02-11-48-39-536158
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/profiili

Lukukausimaksut

Syksyllä 2017 suomalaiset yliopistot saivat alkaa perimään lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Jyväskylän yliopiston perimät lukukausimaksut ovat olleet 8000-16000 euroa. Keväällä keskustelussa oli esillä myös kaikille opiskelijoille tulevat lukukausimaksut, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, eli Etlan, toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja ehdottivat, että hallitus käynnistäisi selvitystyön korkeakoulujen lukukausimaksuista.
https://www.etla.fi/yleinen/etla-ehdottaa-selvitystyo-kayntiin-korkeakoulujen-lukukausimaksuista/

Opintotukimuutos

Vuonna 2017 Suomessa opiskelevat opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi opintorahan määrää vähennettiin toisen asteen opintorahan tasolle, jolloin korkeakouluopiskelija voi nykyisin saada enintään 250,28 euroa opintorahaa kuukaudessa. Ennen muutosta korkeakouluopiskelijat saivat opintorahaa enintään 336,76 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen summaa nostettiin entisestä 400 eurosta nykyiseen 650 euroon kuukaudessa. Kokonaisuudessaan löydät vuoden 2017 opintotukimuutoksen tiedot osoitteessa: