YFIP1003 Yhteiskuntateoriat

1. Mitä ovat teoria-käsitteen eri merkitykset ja mikä on teorian tehtävä tutkimuksessa?

2. Kuvaa lyhyesti, kuinka materialistinen idealistinen yhteiskuntaontologia eroavat toisistaan?

3. Kuvaa lyhyesti, kuinka metodologinen individualismi ja sosiaalinen holismi (tai toisin sanoen metodologinen kollektivismi) eroavat toisistaan?

4. Kuinka toimii empiristinen teorianmuodostuksen prosessi?

5. Vertaa toisiinsa subjektivistista ja substantionalistista tutkimusstrategiaa!

6. Millainen on Durkheimin rationalistinen selitysmalli?

7. Kuvaile strukturalismin vaikutusta ranskalaiseen yhteiskuntateoriaan!

8. Kuinka emergentin materialismin idea ilmenee Parsonsin järjestelmäteoriassa?

9. Millainen on sosiologian keskitason teorianmuodostuksen dynamiikka?

10. Kuinka Habermas kytkee yhteen rakenteen ja toiminnan sekä mikro- ja makrotason?

11. Kuinka merkityksen käsite hahmotetaan symbolisessa interaktionismissa?

12. Millainen on Garfinkelin etnometodologinen lähestymistapa?

13. Kuinka Goffman käsitteellistää vuorovaikutuksen monikerroksisuuden kehysanalyysissään?

14. Kuinka modernissa yhteiskunnissa Foucault’n mukaan käytetään valtaa suhteessa ihmisten subjektiviteettiin?

15. Mihin Giddens viittaa kaksoihermeneutiikan käsitteellä?

16. Mitä Giddens tarkoittaa ”rakenteen kaksinaisuudella”?

17. Kuinka Bourdieu teoriassaan pyrkii ylittämään objektivismin ja subjektivismin vastakkainasettelun?