yfia200 kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiivinen osuus, luento

Mikä on teoreettisen viitekehyksen tarkoitus empiirisessä tutkimuksessa?

Millainen menetelmä on yksinkertainen varianssianalyysi?

Mitä tarkoittaa operationalisointi? Miten summamuuttujat liittyvät operationalisointiin?