Perusopintouudistuksesta

Tiedote ainejärjestöille:

YFI-laitoksella valmistellaan paraikaa uutta perusopintouudistusta, jonka tulee olla valmis maaliskuussa 2014. Uudistuksen suunnittelutyöryhmä on perustettu alkusyksystä ja se valmisteli tulevaa uudistusta noin kolmen kuukauden ajan, ennen kuin laitosjohtaja esitti oman suunnitelmansa professorikokouksessa.. Tulevan uudistuksen pohjaa esiteltiin myös 24.10. järjestetyssä laitoskokouksessa henkilökunnalle ja opiskelijaedustajille. Ennen laitoskokousta ainoat tiedot tästä uudistuksesta rajoittuivat muutamaan henkilökunnan sisäiseen sähköpostikeskusteluotteeseen sekä muutamien oppiaineiden kokouksissa käytyihin keskusteluihin.

Laitoskokousta varten me opiskelijaedustajat olimme yhdessä valmistelleet puheenvuoron, jossa otimme kantaa laitoksen hallintokulttuuriin ja siinä esiintyviin ongelmiin. Ongelmalliseksi nähtiin myös opiskelijoiden heikot mahdollisuudet olla osana laitoksen päätöksentekoa. Opetuksen kehittämisryhmän kokouksessa 25.10. laitoksen pedagoginen johtaja esitteli perusopintouudistuksen sisällön tarkemmin sekä henkilökunnalle että opiskelijaedustajille. Perusopintouudistuksen esittelyn jälkeen pystyimme opiskelijaedustajien kesken hyväksymään uudistuksen toteuttamisen, kuitenkin varaten oikeuden pöydätä uudistus.

Perusopintouudistus itsessään ei herättänyt henkilökunnan keskuudessa kritiikkiä, vaan se osittain nähtiin myös selkeänä ja yksinkertaisempana kokonaisuutena nykyiseen perusopintokokonaisuuteen verrattuna. Suurin kritiikki kohdistui uudistuksen valmisteluprosessiin. Uudessa versiossa ehdotetaan siirtymistä kaksijuonteisesta perusopintokokonaisuudesta yksijuonteiseen. Siinä opiskelijat käyvät oman pääaineensa johdantokurssin ja lisäksi neljä kaikille yhteistä ja pakollista perusopintokurssia, jotka on koottu pääpiirteittäin edellisistä kokonaisuuksista niin, että jokainen oppiaine otetaan huomioon. Valtio-opille ja filosofialle pakollisia olisivat myös erilliset klassikkokurssit. Kyseessä on siis pitkälti uudelleen järjestely, jossa vanhoista paketeista kootaan uusi, tiiviimpi kokonaisuus, jonka avulla opiskelijat pystyvät siirtymään jo ensimmäisen vuoden aikana aineopintojen pariin. Perusopintojen pääpaino siirtyy siis yhteiskuntatieteisiin kokonaisuudessaan, ja vasta aineopinnoissa keskittyminen omaan pääaineeseen alkaa.

YFIn ainejärjestöjen kopotoimijat

YFIn opiskelijoiden kannanotto luettavissa PDF-tiedostona.

You may also like...